MEDLEMSBREV OKTOBER 2021

Det har varit omvälvande tider vi har fått uppleva den senaste tiden. Även för Villaägarnasförening har pandemin inverkat på verksamheten, som mer eller mindre legat nere under det senaste året. Men även om det blev en paus i föreningslivet, så har villalivet varit desto mer aktivt under covid-tiden då många har njutit extra mycket av möjligheten att vistas ute i naturen och skärgården. Och visst har det varit härligt att stundvis kunna fly
pandemivardagen ute i skären och njuta av allt som villalivet har att ge.


Nåja, pandemin börjar väl förhoppningsvis småningom ge med sig vart efter att
vaccinationsgraden stiger, och det är åter igen dags att ta tag i viktiga frågor kring skärilivet. För även om mycket är sig likt så står vi även inför förändringar och utmaningar gällande villalivet i Sundom skärgård. Vi har under senaste somrar upplevt både alger och skarvar i aldrig tidigare skådade mängder. Övergödningen av vattendrag verkar också inverka på både muddringsbehov och vattenkvaliteten.

Sundom vattendelägarlag håller på att slås ihop med Sundom Samfälligheter och eventuell utförsäljning av villatomter har åter seglat upp på agendan.
Det är med andra ord en hel del på gång och det finns mycket att diskutera. Så därför vill styrelsen bjuda in alla intresserade till en diskussionskväll och kafferep på UF den 27 oktober kl 18:30 med ovanstående diskussionsärenden på agendan. För kaffeserveringen är vi tacksamma om ni anmäler er via Facebook eller per e-post till: sekreterare@svaf.fi


Hjärtligt välkomna!
Mvh, Styrelsen

ÅRSMÖTE 18 April 2021

Sundom Villaägaresförening r.f. håller årsmöte ” På distans ” Team – möte Länk till mötet är

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzUwZjhkZjYtNjJlMi00YmZkLWI1YzQtMzcxZTU1NGQzYTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223e440e3c-c270-494c-aae6-e2c0ab0914c2%22%2c%22Oid%22%3a%2208e1c884-5aa5-45b2-9570-fc34ad1f4f33%22%7d

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden

Mötet startar kl. 18.00

Annons om mötet kommer att publiceras i Vasabladet och Pohjalainen södagen den 11 April 2021

Sommaren 2019

 Styrelsen höll konstituerande möte den 26.5.2019 och posterna fördelades enligt följande

Petter Lingonblad                         ordförande
ordforande@svaf.fi                    0500 749 682

Björn Peltonen                               vice ordförande
bjorn.peltonen@netikka.fi       0500 864755

Marika Birell                                  sekreterare
sekreterare@svaf.fi,                  050 345 8956

Erik Cederholm                             kassör
kassor@svaf.fi                              0500 365 944

Dennis Lundell                              styrelsemedlem
lundell.dennis@gmail.com    050 339 9400

Sven-Olof Skagersten              styrelsemedlem
soskagersten@sundom.fi        044 357 1091

Christer Björs                            styrelsemedlem         
c.bjors@hotmail.com,             044 780 0011

Tveka inte att kontakta styrelsen i frågor som du undrar kring.

Aktuellt inom föreningen

I samband med föreningens årsmöte i januari hölls ett lyckat diskussionstillfälle med Sundom Samfällighet. En sammanfattning av diskussionen finns som bilaga. Styrelsen kommer att initiera diskussioner med såväl Vasa stad som Sundom båtklubb, Sundom samfällighet och Stormossen. Målsättningen är att hålla sådana diskussioner som återkommande tillfällen. Om du har något ärende som du vill att styrelsen tar upp till diskussion tillsammans med någon av ovannämnda samarbetsparter, kontakta styrelsen. Vi strävar efter att hålla kontakten med våra medlemmar per e-post i mån av möjlighet. Meddela gärna din e-postadress till styrelsen!
Trevlig sommar!
Styrelsen

Sundom Villaägaresförening r.f. Info

Sundom villaägares förening r.f. har ordet

År 1996 bildades i Sundom en förening för att tillvarataga och driva villaägarnas och övriga skärgårdsintresserades intressen, förmåner, skyldigheter och möjligheter till en trivsam och rekreationsrik fritid i skärgården. Av olika orsaker kom verksamheten aldrig igång.

År 2015 togs beslutet att blåsa nytt liv i Sundom villaägarens förening r.f. Föreningens ändamål är att bevaka att sommarstugeägarnas intressen tillvaratas i samarbete med stat, kommun och Sundom samfälligheter, som äger den mark på vilken en stor del av medlemmarnas villor är belägna. Trenden för skärgårdsliv och villaliv pekar neråt. Orsaker kan vara landhöjningen som grundar upp stränderna, igenväxningen av vattenområden och den yngre generationens större krav på fritidsaktiviteter.

Föreningen vill verka för en rättvisare arrendeavgift enligt tomtens värde och skick, samt för villaägares möjlighet att inlösa eller köpa tomten. Vi vill arbeta för klara och rättvisa regler för försäljning av villor på arrendetomt, samt möjlighet till längre arrendetid än fem år för villatomter. Föreningen strävar till att öka tillgängligheten i skärgården, genom att stöda medlemmarna i att driva frågor om t.ex. muddring, vassbekämpning och vintervägar. Detta för att Sundom skärgård också i framtiden skall förbli ett attraktivt och tillgängligt område för rekreation!