Medlemsbrev sommaren 2017

Medlemsbrev 2017

Vi är nu inne i juli månad och villasäsongens höjdpunkt. Det är nu vi har som mest liv i vår vackra skärgård!

Det är många som upplever att aktiviteten i skärgården minskar år efter år. Rent konkret ser vi idag fler lediga villor till salu på marknaden jämfört med tidigare. Orsakerna kan vara allt från den kraftiga landhöjningen till förändrade fritidsvanor hos hela befolkningen.

När det gäller sommarstugor på arrendemark i Sundom skärgård, så är arrenderingsvilkoren en kärnfråga för många av föreningens medlemmar. Detta framkom också i den enkät som genomfördes förra hösten. Man upplever att riskerna är för stora med dagens villkor, för att man ska våga satsa på och underhålla en stuga på arrendemark. Dialogen med Sundom samfälligheter förs fortsättningsvis. För att vi som förening ska ha reella påverkningsmöjligheter är det viktigt att vi samlar ett tillräckligt stort antal villaägare som medlemmar. Sprid därför gärna information om föreningens existens till potentiella medlemmar. Den som ansluter sig som ny medlem under 2017 får första året gratis.

En sammanställning av responsen på medlemsenkäten kan ses på [address]. I enkäten framkom också några mer specifika ärenden och förslag. Eftersom enkäten genomfördes anonymt är det bra att även kontakta styrelsen separat i dylika frågor, så att vi får kontaktuppgifter till berörda parter.

Föreningen strävar till att öka tillgängligheten i skärgården, genom att stöda medlemmarna i att driva frågor om t.ex. muddring, vassbekämpning och vintervägar. En annan fråga som bekymrat våra medlemmar under våren är skarvens utbredning, och särskillt Sundom skärgårds utsatthet i och med närheten till Metgrund där den befintliga skarvkolonin jagats i väg. Till styrelsens kännedom har inte kommit uppgifter om några nya skarvkolonier i Sundom skärgård till följd av detta. Klart är dock att skarven numera ses dagligen i stora mängder i hela skärgården.

Styrelsen för 2017

Peter Finne          ordförande
Petter Lingonblad    viceordförande
Marika Birell        sekreterare
Erik  Cederholm      kassör
Thomas Sundholm      styrelsemedlem
Sven-Olof Skagersten styrelsemedlem
Christer Björs       styrelsemedlem
Niklas Borg          styrelsemedlem

Tveka inte att kontakta styrelsen i frågor som du undrar kring. Trevlig fortsättning på sommaren!